Memòria anual

A la Junta General Ordinària del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, celebrada el 25 de febrer de 2021, es va presentar l’informe de gestió de la Junta de Govern durant l’any 2020, així com la liquidació de l’exercici econòmic del 2020 i el pressupost del 2022.

La Memòria anual del Col·legi és el document que recull l’activitat col·legial realitzada durant l’any, que inclou, entre d’altres, la informació i el balanç de l’acció col·legial en els àmbits institucional, de formació, de serveis, de comunicació i econòmica, d’acord amb el que es presenta a la Junta General Ordinària.