Política de privacitat

Identitat del titular

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, us informem que l'adreça https://www.cdl.cat/ (d'ara endavant, el lloc web) és un domini registrat pel COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE CATALUNYA (d'ara endavant, el titular, l'entitat o el Col·legi), amb CIF número, Q0868001I, amb domicili a rambla de Catalunya, 8, pral., 08007  Barcelona, adreça electrònica: dpd@cdl.cat, telèfon: + (34) 933 170 428, fax: (34) 934 124 907.

Aquesta pàgina té caràcter informatiu, és d'exclusiu ús personal i té per objecte facilitar el coneixement dels serveis oferts al públic en general. L'accés al lloc web és, en principi, gratuït, sens perjudici que la contractació de productes o serveis a través del lloc web estigui subjecta a una contraprestació econòmica.

Així mateix, us informem que comptem amb un delegat de protecció de dades (DPD) que vetlla pel compliment de la normativa de protecció de dades al Col·legi. Les dades de contacte del nostre DPD són:

Previsión Sanitaria, Servicios y Consultoría, SLO

Carrer de Gènova, 26

28004 Madrid

Tel.: 914 311 244

A/e: protecciondedatos@grupopsn.es

Obligació de fer un ús correcte del lloc web

L'usuari es compromet a fer un ús adequat del web i a no emprar-la per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament jurídic (a títol merament indicatiu i no exhaustiu); per provocar danys en els sistemes físics i lògics del responsable, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats, sense oblidar tots els que vulnerin o transgredeixin l'honor, la intimitat personal o familiar i la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts o la imatge de tercers; la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts; la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts, i l'usuari deixa indemne, en tot cas, el responsable del portal enfront de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Excepte en els casos expressament descrits en l'avís Legal i la resta del marc normatiu del lloc web, el Col·legi no es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de la falta d'exactitud, exhaustivitat i actualitat, així com d'errors o omissions que puguin tenir els continguts d'aquest lloc web.

Contingut del web i enllaços

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta; per això el Col·legi no es responsabilitza de qualsevol mal o perjudici directe o indirecte que pugui ocasionar l'exactitud, la integritat o la veracitat d'aquesta informació, com tampoc de l'ús per tercers del contingut d'aquest lloc web, ni dels possibles errors en l'accés a aquest. Al mateix temps, el Col·legi es reserva el dret a suspendre temporalment l'accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís.

Aquest lloc web pot contenir enllaços (links) a pàgines externes (pàgines web gestionats per tercers), sobre els quals el Col·legi no exerceix cap mena de control, i no és tampoc l'últim responsable dels continguts d'aquestes pàgines (és responsabilitat de l'usuari regir-se pels termes i condicions d'utilització de les pàgines consultades) ni de l'estat d'aquests llocs, del mal ús ni de les activitats contràries a la llei, la moral o l'ordre públic que facin els usuaris en aquestes pàgines web, així com tampoc que siguin veraces o compleixin una determinada finalitat

Al mateix temps l'establiment de qualsevol enllaç des d'una pàgina web s'ha d'efectuar a la pàgina principal del lloc web, i queda prohibida la reproducció total i parcial de cap dels serveis que conté el lloc web del Col·legi.

El Col·legi no garanteix la disponibilitat, la continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, en conseqüència, exclou, en la mesura que permet la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en aquest, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web o aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin aquests serveis.

El Col·legi gestiona els seus propis continguts, i així qualsevol comentari o pregunta abocada en el web corporatiu es fiscalitzarà i no serà publicat si el Col·legi el considera contrari a la moral,  l'honor, la intimitat o l'ordre públic, o que pugui vulnerar la legislació vigent en matèria penal, civil i/o legislació connexa.

El Col·legi declina expressament qualsevol responsabilitat que es derivi dels continguts abocats pels usuaris, sens perjudici que adopti les mesures oportunes per detectar i atendre reclamacions sobre qualsevol activitat il·lícites per part d'aquests, i es reserva expressament la possibilitat d'interrompre en qualsevol moment i sense previ avís, temporalment o definitivament, el servei de participació ofert a qualsevol usuari els continguts del qual puguin ser considerats il·legals, prohibits o simplement inadequats.

 

 

Comunicacions notificacions

Totes les comunicacions i notificacions efectuades es consideren confidencials amb caràcter general quan es facin mitjançant correu electrònic a l'adreça electrònica que hagi subministrat l'usuari. L'usuari s'obliga a mantenir informada l'entitat dels canvis que es produeixin en les seves dades personals i adreça electrònica que el responsable posseeix per informar-lo dels successos que estimi oportuns. L'usuari reconeix expressament que ha subministrat aquestes dades a l'entitat i són del tot veraces.

Propietat intel·lectual i industrial

El Col·legi és titular dels drets de propietat intel·lectual sobre el contingut d'aquest lloc web. Tots els continguts d'aquest lloc web, incloent-hi sense caràcter exhaustiu textos, gràfics, imatges, l'estructura del lloc web, el seu disseny i el codi de font, així com els logos i les marques que s'hi inclouen, estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Es prohibeix fer actes de modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, modificació, distribució, comunicació pública, transformació dels continguts del lloc web i, en general, qualsevol altra forma d'explotació d'aquests elements, per qualsevol procediment, sense el previ consentiment per escrit dels titulars respectius. La lesió per part de tercers dels drets de propietat intel·lectual o qualsevol altre dret sobre el contingut d'aquest lloc web, titularitat del Col·legi, dona lloc a les responsabilitats establertes legalment.

El Col·legi no és responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la utilització dels continguts o de la infracció de qualsevol disposició legal vigent per part dels usuaris.

Protecció de dades personals

El COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE CATALUNYA compleix la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en concret amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

A aquest efecte, el Col·legi ha desenvolupat aquest contingut on informa l'usuari de la finalitat i els tractaments que efectua l'entitat amb les dades personals que se subministren a través del portal, així com dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació d'ús i portabilitat (si escau) que l'assisteixen.

Finalitat, destinataris i exercici de drets

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les dades personals facilitades mitjançant aquest lloc web o mitjançant correus enviats a l'adreça de contacte de l'entitat, es tracten de manera confidencial i passen a formar part d'una base de dades responsabilitat del Col·legi, amb la finalitat de gestionar, administrar, publicar comentaris i prestar els serveis o facilitar els continguts que ens sol·liciteu, així com poder oferir-vos nous serveis i continguts i enviar-vos informació comercial relacionada amb les novetats i promocions del Col·legi (sempre que així ens ho autoritzeu). Les dades obligatòries de cada formulari són identificats com a tal, i la manca de subministrament d'aquesta informació o el subministrament de dades incorrectes comporta que el Col·legi no pugui prestar-vos els serveis o continguts que sol·liciteu. A continuació, exposem els tractaments i les finalitats concretes que efectua l'entitat:

Col·legiats: La finalitat del tractament és la gestió administrativa de les dades necessàries per a fins col·legials descrits en les lleis estatal i autonòmica de col·legis professionals i especialment en els estatuts de la corporació, entre d'altres l'ordenació en l'àmbit de la seva competència de l'exercici de l'activitat professional i la seva potestat sancionadora.

Formació/esdeveniments: La finalitat del tractament és la gestió de formació adreçada a col·legiats i no col·legiats, així com esdeveniments, celebracions i xerrades d'altres tipus, gestionats pel Col·legi per se o en col·laboració amb tercers, així com la gestió de les tasques administratives necessàries per desenvolupar-los.

Proveïdors: La finalitat del tractament és la gestió de les dades necessàries per a la gestió administrativa amb els proveïdors, així com la gestió de professionals externs que desenvolupin la seva activitat a l'entitat. La base jurídica del tractament de la informació és l'execució d'un contracte subscrit entre l'entitat i els proveïdors per prestar serveis o adquirir béns.

Usuaris del web: La finalitat del tractament és la gestió de les comunicacions rebudes mitjançant els formularis establerts a la pàgina web i la gestió dels subscriptors al blog, si n'hi ha, i de xarxes socials. La base jurídica del tractament és l'acceptació per part dels usuaris de la política de privacitat i condicions d'ús del web.

Recursos, queixes i sancions: La finalitat del tractament és el registre de reclamacions, queixes i/o denúncies presentades enfront d'actuacions dels professionals col·legiats i dels controls acreditats de tramitació i resolució de queixes i denúncies, justícia, procediment administratiu, exercir la potestat sancionadora i altres finalitats. La base jurídica del tractament és el consentiment atorgat per l'interessat.

Societats professionals: La finalitat del tractament és el registre i la publicitat de societats professionals en el registre de societats professionals en els termes establerts pels articles 8.2 i 7.2 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, amb finalitats de gestió i control sanitari, finalitats històriques, estadístiques o científiques i el procediment administratiu corresponent. La base jurídica del tractament de la informació és el compliment d'una obligació legal.

Recursos humans: La finalitat del tractament és la gestió de la relació laboral entre els empleats i el Col·legi, gestió de nòmines i activitats formatives, tractament de les dades dels candidats en processos de selecció i accions de prevenció de riscos laborals. La base jurídica del tractament de la informació és el consentiment de l'interessat per als processos de selecció de personal i l'interès legítim de l'entitat per a les qüestions de gestió de nòmines i de gestió del departament de recursos humans. La base jurídica és el consentiment atorgat per l'interessat i el compliment d'una obligació legal.

Serveis als ciutadans: La finalitat del tractament és la gestió de les dades personals necessàries per a la gestió de la informació i el compliment de les obligacions recollides en la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-la a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, així com la prestació d'altres serveis.

Termini de conservació: Les dades personals proporcionades es conserven el termini necessari per gestionar consultes, suggeriments, queixes o reclamacions, així com per prestar el servei sol·licitat o desenvolupar la relació contractual establerta entre l'usuari i el Col·legi. Un cop acabada aquesta relació contractual, es conserven durant el termini corresponent per complir les obligacions legals o durant el termini que un jutge o tribunal li pugui requerir. En el cas de subscripcions a butlletins electrònics, les dades es tracten mentre l'usuari no revoqui el consentiment o s'oposi al tractament.

Legitimació del tractament de les dades personals: La legitimació del tractament de dades es basa en l'execució d'un contracte subscrit entre l'usuari i el Col·legi per prestar el servei sol·licitat i el consentiment atorgat a través de l'emplenament dels formularis habilitats al web.

Destinataris: Les dades personals recaptades mitjançant els diferents formularis de contacte, el correu electrònic o postal i el telèfon, no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per desenvolupar, controlar i complir la/les finalitat/s expressada/des, en els supòsits establerts a la Llei, així com en els casos específics dels quals s'informi expressament l'usuari.

L'usuari consent el tractament de les seves dades amb les finalitats descrites. Així mateix us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació d'ús o portabilitat (si escau), conformement al que disposa la normativa esmentada en el paràgraf immediatament anterior, mitjançant comunicació per escrit a l'atenció del COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE CATALUNYA, a l'adreça citada més amunt, mitjançant els formularis establerts in situ al lloc web del Col·legi, o mitjançant l'adreça electrònica gestions@cdl.cat, en què cal identificar-se com a usuari del lloc web, concretar la sol·licitud i aportar fotocòpia del DNI o document equivalent. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades de caràcter personal, podeu interposar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdecat.cat). El Col·legi no ven, lloga ni posa a la disposició de terceres persones les dades personals proporcionades pels usuaris, excepte que ho permeti una disposició legal, que ho exigeixi la prestació de serveis o s'obtingui el consentiment del titular d'aquestes dades. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. L'usuari és l'únic responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar al responsable del portal o a qualsevol tercer a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. Les dades que l'usuari hagi facilitat no seran comunicats a cap tercer, excepte en els casos establerts per llei o quan el tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d'una relació jurídica el desenvolupament de la qual impliqui necessàriament la connexió d'aquest tractament amb fitxers de tercers.

Seguretat

El Col·legi, com a titular del portal, ha adoptat les mesures necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat de les dades personals, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. L'emplenament dels formularis inclosos al portal implica el consentiment exprés de l'usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal a la base de dades del responsable del portal. En cas que s'hagin d'incloure dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de la que emplena el formulari, la persona garanteix al Col·legi que disposa de les autoritzacions pertinents per fer-ho. En el cas que en l'execució dels serveis o la provisió de continguts es facilitin al Col·legi dades de caràcter personal de tercers diferents a qui emplena el formulari, l'usuari, amb caràcter previ a la seva inclusió, els ha d'informar del que s'ha assenyalat en els paràgrafs anteriors, al mateix temps que garanteix que està facultat legítimament per facilitar aquestes dades i es responsabilitza de l'incompliment d'aquestes obligacions.

Galetes i arxius de seguiment

L'usuari accepta l'ús de galetes i arxius de seguiment, que registren dades sobre la seva navegació i tenen com a finalitat reunir informació sobre les operacions efectuades al lloc web, i aquestes dades s'emmagatzemen a efectes estadístics. La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret ni identificat.

El Col·legi no es responsabilitza que la desactivació de la generació de galetes per part de l'usuari impedeixi el bon funcionament del lloc web.

Si voleu més informació sobre aquest tema consulteu la nostra política de galetes.

Responsabilitats i compromisos de l’usuari

L'usuari garanteix que és major d'edat i que la informació facilitada és exacta i veraç, i es compromet a informar el Col·legi de qualsevol modificació de la informació que li hagi estat sol·licitada, mitjançant correu electrònic o postal a l'adreça electrònica o postal que s'esmenta al web, identificar-se com a usuari del lloc web i concretar les dades que hagin estat modificades.

El Col·legi es reserva la facultat de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Modificació dels termes i condicions d'ús

Aquestes condicions generals i les particulars que eventualment es puguin establir, i amb la redacció que presentin a cada moment, tenen una durada indefinida i romandran en vigor mentre el portal continuï actiu. El Col·legi es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar-hi les condicions d'accés, així com el contingut.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquest avís legal i condicions d'ús es regeixen i s'interpreten en tots i cadascun dels seus extrems per la Llei espanyola, i les parts acorden sotmetre's, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre, excepte en els casos en què la llei disposi el contrari, a la jurisdicció i la competència dels jutjats i tribunals de Barcelona per a la resolució de qualsevol controvèrsia que es pugui originar sobre la interpretació, l'aplicació i el compliment d'aquest avís legal, així com sobre les reclamacions que es puguin derivar de qualsevol ús d'aquest lloc web.