Entrevista de la degana al diari Avui

Col·legi Oficial

Va aparèixer publicada al diari Avui el 29 de març.

El diari Avui va publicar, el diumenge 29 de març, una extensa entrevista a la degana del Col·legi, Josefina Cambra.

Entrevista

Josefina Cambra, llicenciada en Ciències Biològiques, ha dedicat la major part de la seva vida professional a la docència. Actualment es també presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, òrgan representatiu de tot els Col·legis de Llicenciats de l’Estat

 

Quins són els professionals que engloba el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya? 

En essència, diríem que el nostre Col·legi engloba els professionals que vénen del món de les ciències i les lletres i que es dediquen a l’ensenyament; és a dir, és el Col·legi dels docents. El que passa és que som un Col·legi centenari i per això tenim aquest nom, un nom que respon a uns orígens històrics i del qual ens sentim orgullosos, no ens plantegem canviar-lo. Però, insisteixo, la majoria dels nostres col·legiats pertanyen al món de l’educació, tot i que també n’hi d’altres que es dediquen a professions relacionades amb l’àmbit cultural en general: món editorial, arqueologia... Ara, precisament, acabem d’adaptar els nostres Estatuts al nou escenari configurat pel procés de Bolonya i la consegüent reestructuració de les titulacions. A conseqüència d’aquesta adaptació, ara podem col·legiar també els mestres d’educació infantil i primària, perquè a partir d’ara els títols de professor d'infantil i primària tindran la categoria de grau. Això ens permet cohesionar la professió, perquè, en definitiva, sigui quin sigui el nivell educatiu a què es dediqui un docent, l’ofici és el mateix, amb tots els matisos que es vulgui. Aquesta cohesió enforteix la professió, dignifica el professorat i socialment fa molta falta.

Quines són les activitats que du a terme el Col·legi? 

Un col·legi professional no és una associació, és una entitat de dret públic reconeguda a la Constitució; té unes funcions primordials que ha de complir i un compromís amb la societat: ha de vetllar per la qualitat de la professió, en el nostre cas, la docència. També ha de vetllar perquè l’actuació dels col·legiats s’ajusti a l’ètica professional. Aquesta és la realitat i la principal funció d’un col·legi professional, la seva raó de ser. Les administracions poden a vegades delegar en els col·legis professionals unes funcions determinades. A més, els col·legis professionals poden assumir també funcions de caire associatiu (serveis específics per al col·lectiu...). Les principals activitats són, però, les que es deriven d’aquestes funcions que hem definit com a primordials, com per exemple, vetllar per la formació dels nostres professionals, tant la inicial com la permanent, cosa que contribueix a la qualitat del sistema educatiu.

Quines línies d’acció prioritzava la junta de govern del Col·legi en el seu últim programa electoral? 

Doncs, com és lògic, les abans esmentades, com ara l’enfortiment, prestigi i cohesió de la professió. Des de la junta de govern volem estar presents en els debats de la societat i contribuir-hi amb la nostra opinió. Creiem que en  tenim l’obligació i que, a més, podem fer una aportació positiva. Estem en un moment en què la professió docent hauria d’adquirir la importància que es mereix, perquè sense un bon nivell educatiu una societat no pot rutllar. Hi ha una sèrie de temes que s’hauran de replantejar i, com a col·legi professional, podem opinar i ajudar per sortir de l’impasse en què ens trobem. 

Què opina el Col·legi sobre la Llei d’Educació de Catalunya? 

Nosaltres hem valorat sempre la importància que té aquesta primera Llei catalana d’educació. No es tracta de desenvolupar la llei estatal, sinó que, a partir d’aquesta base, s’ha d’elaborar una llei pròpia específica per a Catalunya. Seria important que aquesta fos una llei aprovada amb el màxim suport general a nivell parlamentari i que recollís el pensament dels diferents sectors de la societat catalana. Nosaltres vam comparèixer davant la Comissió d’Educació del Parlament i, entre altres qüestions, vam expressar el nostre punt de vista sobre la qüestió.

L’informe PISA de fa dos anys ens situava en els darrers llocs del rànquing europeu. Què en pensa? 

Aquest estudis són interessants perquè et situen en un context internacional comparatiu, però els resultats s’han d’interpretar i matisar amb propietat i rigor. Són molts factors els que intervenen en aquesta interpretació. No ens trobem en els primers llocs de la llista, però tampoc és tan desastrós com sembla. Amb el PISA, passa com amb tantes altres coses: es fa una anàlisi superficial i reduccionista i s’arriba a conclusions que només responen a la realitat en part. Tot això va creant un estat d’ànim negatiu que porta a la desmoralització. No hi ha dubte que el professorat té més problemes que anys enrere perquè hi ha hagut uns canvis socials importants que no depenen només de l’escola. Aquí hi inclouríem el respecte al docent; és un tema que hem d’intentar resoldre entre tots per dignificar la tasca dels mestres. 

Com veu la situació de l’educació a la resta de l’Estat? 

Es dóna la circumstància que hem assumit, després d’unes eleccions, la presidència del Consejo General de Colegios de Licenciados de tot l’Estat, que agrupa tots els ensenyants del territori espanyol. Això ens permet dues línies d’actuació molt interessants. D’una banda, podem participar en el diàleg sobre temes que sorgeixen a la resta de l’Estat i que poden ser diferents dels de Catalunya, cosa que ens permet tenir una visió més global. D’altra banda, podem tenir una relació directa amb el Ministeri d’Educació, i això ens permet conèixer de primera mà les grans línies que regeixen la política educativa a escala estatal. Des d’aquesta posició he observat que els problemes són molt semblants a tot arreu. 

Voldria afegir alguna cosa?

M’agradaria que els nous titulats descobrissin què vol dir estar col·legiat: és una integració en la professió que et dóna, a més, la possibilitat d’intercanviar idees amb col·legiats amb més experiència. Els docents haurien de fer un esforç per col·legiar-se perquè, com més siguem, més força tindrem. 

 

Entrevista: Raquel M.Silván