241203 - Anglès B2.1 part 2

 • Àrea temàtica:

  Anglès

 • Modalitat:

  Presencial

 • Nivell:

  Internivells

Professorat:

Martin Delaney-Boland

Dates:

Del 3 d'octubre de 2023 al 4 de juny de 2024

Dies:

Dimarts

Hores:

De 18 a 20 h

Total hores:

60

Lloc:

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Ha estat sol·licitat el reconeixement d'aquest curs dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments es troba pendent de resolució.

Tarifes
Col·legiat/ada:

300,00 €

No col·legiat/ada:

350,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

300,00 €El curs B2.1 part 2 està dissenyat per als estudiants que desitgen millorar el seu nivell d'anglès i consolidar les seves habilitats en comunicació. Utilitzarem com a llibre de curs English File B2.1, unitats 6-10, publicat per Oxford University Press. 

La metodologia del curs combina sessions presencials de dues hores setmanals amb una plataforma en línia d'avaluació contínua. A les sessions presencials, es faran activitats interactives en parelles o grups per promoure la comunicació oral i la pràctica dels continguts del curs. La plataforma en línia proporcionarà recursos addicionals, exercicis d'autoavaluació i tasques escrites per practicar de manera independent.

Objectius generals:

 • Millorar la fluïdesa i la precisió en la comunicació oral i escrita en anglès.
 • Ampliar el vocabulari i millorar la comprensió lectora en diferents àmbits temàtics.
 • Millorar la comprensió oral i l'expressió oral en situacions reals de la vida quotidiana i professionals.
 • Consolidar les estructures gramaticals i aprendre a utilitzar-les de manera més precisa i adequada.

Objectius específics:

 • Ampliar el vocabulari: aprendre noves paraules i frases idiomàtiques relacionades amb temes com restauració, bricolatge, benestar, història, educació, normes i regles.
 • Millorar la gramàtica: consolidar les estructures gramaticals bàsiques i aprendre les formes més complexes, com ara els temps verbals compostos. Dominar l'ús dels temps verbals passats i condicionals per expressar situacions hipotètiques i narrar experiències passades.
 • Desenvolupar les habilitats de comprensió auditiva: practicar l'escolta d'enregistraments autèntics en diferents accents i registres.
 • Millorar la comprensió lectora: llegir textos autèntics, com articles de notícies i blogs, per comprendre millor les idees principals i els detalls.
 • Desenvolupar les habilitats de parla: practicar la participació activa en converses sobre temes variats i exposar opinions de manera coherent.
 • Millorar les habilitats escrites: escriure correus electrònics, cartes formals i informals i redactar resums i opinions sobre textos llegits.
 1. Repàs i consolidació dels temps verbals passats i condicionals.
 2. Vocabulari temàtic: tecnologia, educació, ambient, salut i mitjans de comunicació.
 3. Expressió oral: debats, diàlegs i presentacions.
 4. Comprensió auditiva: àudios autèntics amb accents diferents.
 5. Comprensió lectora: textos autèntics sobre temes actuals.
 6. Expressió escrita: correus electrònics formals, informes i redaccions argumentatives.

El contingut del curs es divideix en cinc unitats, cadascuna subdvidida en dues lliçons:

 1. Revisió i consolidació de la gramàtica i l'estructura de B2.1 (unitats 1-5).
 2. Unitat 6A: Restaurants (modal verbs, obligation, necessity, advice and prohibition/ word pairs)
 3. Unitat 6B: Bricolatge i reparació (Can, could, be able/ consonant clusters)
 4. Unitat 7A: Els diners i la felicitat (Phrasal verbs / pronunciation: linking)
 5. Unit 7B: Oci, concerts I actuacions en directe (verb patterns/ homographs)
 6. Practical English: Parlar de regles i normes
 7. Unitat 8A: Salud (to have something done/ sentence stress)
 8. Unitat 8B: Historic buildings & wars & battles (the passive / silent consonants)
 9. Unitat 9A: La memòria  (reported speech / word stress  [word building- noun-adjectives-adverb])
 10. Unitat 9AB: Casaments (3rd conditional / sentence stress)
 11. Practical English: Donar direccions
 12. Unitat 10A: Anglès britànic i americà (be, do and have auxiliary and main verbs/ verb stress)
 13. Unitat 10B: Els exàmens (revision of verb forms / revision of vowel and consonant sounds)

Martin Delaney-Boland

Professor d'Anglès. Llicenciat en Filologia Anglesa per University College Dublin (UCD). Postgrau E-Learning and course design (UOC). Professor d'Anglès al Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) a la Universitat Pompeu Fabra. Creador del curs International Business Communication in English I (patrocinat per Ernst & Young). Curs de presentacions orals en anglès per a docents. Professor d'Anglès als cursos d'estiu de l'Escola Oficial d'Idiomes.

Avaluació
El sistema d'avaluació inclou l'avaluació contínua a través de la plataforma en línia d'Oxford i un examen final, que garanteix una mesura integral del progrés i el rendiment de l'estudiant. Les tasques d'avaluació estan estretament relacionades amb els objectius del curs i proporcionen resultats mesurables. L'avaluació contínua inclou proves regulars, participació a classe, projectes en grup i deures.

L'examen final avalua la competència lingüística global, que inclou competències auditives, lectores, escrites i orals. Inclou tasques com ara preguntes d'elecció múltiple, una tasca de redacció, una presentació i una avaluació conversacional.

Al final del curs d'anglès File B2.1 els estudiants hauran millorat significativament les seves habilitats lingüístiques, cosa que els permetrà comunicar-se eficaçment en diversos contextos personals, acadèmics i professionals.

Els criteris d'avaluació es basaran en els aspectes següents:

 • Participació i interacció en les sessions presencials: es valorarà l'actitud activa i la col·laboració amb els companys en les activitats de comunicació oral.
 • Avaluació contínua en línia: es faran tasques d'autoavaluació a través de la plataforma en línia per avaluar la comprensió lectora, la comprensió auditiva i les habilitats escrites dels estudiants.
 • Progrés en les competències lingüístiques: es tindrà en compte el desenvolupament del vocabulari, la gramàtica i les habilitats de parla i escriptura.
 • Assignacions escrites: es demanarà als estudiants que entreguin redaccions o altres tasques escrites relacionades amb els temes de les unitats 6-10.

Tasques
Exemples de tasques d'avaluació mesurables d'acord amb els objectius específics:

 • Writing task: restaurant Review

Escriu una ressenya del lloc web d'un restaurant que has visitat recentment. Inclou detalls sobre la ubicació, el menjar, el servei i les teves recomanacions. Fes servir verbs modals i lèxic adequats per expressar la vostra opinió. Organitza la teva revisió en paràgrafs i manté un registre adequat durant tot el procés.

 • Speaking task: reforma de pis

Descriu com has dut a terme un projecte de reforma d'un pis. el vocabulari adequat relacionat amb el bricolatge i les reparacions. regunta a la sobre la seva experiència. verbs modals com "pot", "podria" i "poder" per parlar de possibilitats i limitacions

 • Debat sobre normes i reglaments: turistes estrangers a Barcelona

Participa en un debat sobre el comportament adequat dels turistes estrangers que visiten Barcelona. Fes servir verbs modals per expressar suggeriments i opinions. Practica estar d'acord i en desacord amb els arguments dels teus companys sobre normes i reglaments. Proporciona raons i exemples per donar suport al teu punt de vista.

 • Minipresentació: edificis històrics i esdeveniments a la teva ciutat

Prepara una minipresentació amb un company/a sobre edificis i esdeveniments històrics a la teva ciutat. Fes servir una estructura de presentació amb una introducció, punts principals i una conclusió. Inclou vocabulari rellevant relacionat amb llocs històrics. Utilitza la veu passiva, les oracions de relatiu definidores i no definidores i els adjectius adequats. Fes servir seqüenciadors per guiar la teva presentació sense problemes.

 • Comprensió oral i expressió oral: comparació dels sistemes educatius a Finlàndia i el teu país

Escolta un reportatge d'àudio sobre el sistema educatiu a Finlàndia. Resumeix els punts principals i respon a partir de l'escolta. Compara i contrasta el sistema educatiu finlandès amb el teu propi. Parafraseja la informació de l'informe i utilitza el discurs informat quan discuteixis les opinions expressades. Comparteix les teves pròpies opinions sobre el tema.

 • Tasca: planificar una recepció de noces

Planifica una recepció de noces per a un lloc específic (p. ex., església, oficina de registre, bosc) amb una parella. Proposa un lloc adequat, crea un menú i determina l'ordre dels actes per a la recepció. Considera un comportament adequat per als convidats i organitzadors. Fes servir enllaços i seqüenciadors per estructurar el teu pla de manera eficaç. Presenta el teu pla a la classe, rep suggeriments i respon les preguntes dels teus companys.

A través d'aquest enfocament combinat, presencial i en línia, el curs B2.1 part 2 ofereix als estudiants l'oportunitat de millorar de manera integral les seves habilitats en l'ús de l'anglès en diferents contextos, i els prepara per a un nivell de competència més avançat.

 • Octubre: 3, 10 ,17, 24 i 31
 • Novembre: 7, 14, 21 i 28  
 • Desembre: 12  
 • Gener: 9, 16, 23 i 30
 • Febrer: 6, 13, 20 i 27
 • Març: 5, 12 i 19  
 • Abril: 2, 9, 23 i 30
 • Maig: 7, 14, 21 i 28
 • Juny: 4  

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Rambla de Catalunya, 8 pral., Barcelona - 08007
Adreça electrònica: info@cdl.cat
Telèfon: + (34) 933 170 428