Registre de societats professionals

La Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, que regula l’exercici en comú de les activitats professionals, modificada en alguns articles per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, obliga inscriure les societats professionals al registre col·legial. Aquestes societats s’han de constituir i/o transformar com a societat professional i s'han d'inscriure al Registre Mercantil que en donarà compte al Registre de societats professionals del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

La comunicació del Registre Mercantil donarà lloc a una anotació provisional de les dades comunicades. La inscripció en el Registre col·legial serà definitiva quan la societat professional aporti i/o completi la informació necessària, d’acord amb el que disposa el Reglament de Registre de societats professionals del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

 Així:

 1. En el Registre de societats professionals del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, s’hi han d'inscriure obligatòriament les societats professionals constituïdes pels col·legiats per a l’exercici comú de la seva activitat professional, d’acord amb el que disposa la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, modificada en alguns articles per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, una vegada es rebi l’oportú manament del Registre Mercantil, i això sens perjudici de les preinscripcions cautelars que la societat professional pugui instar al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.
 2. La societat professional no pot fer cap activitat amb la raó o denominació social fins que no estigui inscrita tant al Registre Mercantil com al Registre col·legial.
 3. També estan obligades a inscriure’s al Registre de societats professionals totes les entitats de naturalesa associativa constituïdes per a l’exercici en comú de l’activitat professional, així com altres formes d’exercici en grup de la professió, sempre amb inscripció prèvia al Registre Mercantil.

Documentació que cal presentar i/o complementar:

 1. Domicili social de la societat.
 2. Domicili/s de l’activitat, si no coincideix amb el domicili social.
 3. Identificació dels socis professionals i no professionals i, en relació amb els primers, el número de col·legiat i el col·legi professional de pertinença.
 4. Identificació de les persones encarregades de l'administració i representació, expressant la condició de soci, professional o no, de cadascuna i especificant-hi la vigència del seu mandat.
 5. Còpia dels Estatuts socials i, si escau, de les seves modificacions.
 6. Composició del capital social i participació de cada associat, així com, si escau, transcripció certificada del llibre d’accionistes.
 7. Identificació de les persones amb poders.
 8. CIF de la societat.
 9. Número de compte on s’hauran d’efectuar els pagaments de les quotes de la societat.

Presentació de la documentació

La documentació s’ha de presentar a la secretaria del Col·legi.

Pagaments dels drets d’inscripció

Drets d’inscripció: 104 €
Quota semestral: 52 €
El primer pagament inclou els drets d’inscripció i la quota del primer semestre.

Forma de pagament

 • En efectiu o amb targeta de crèdit, a la seu del Col·legi
 • Domiciliació bancària

Us recordem que el Consell General del CDL té contractada, a través de Caixa d'Enginyers, una pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil de la companyia d'assegurances Zurich. Amb aquesta pòlissa podem oferir a tots els nostres col·legiats, tant docents com altres professionals, una cobertura bàsica de 150.000 € per sinistre i assegurat. Més informació