Programa de la Junta de Govern

En el mandat que ara s’inicia els membres de la Junta de Govern ens comprometem a:

 1. Reafirmar la nostra voluntat de servei al país i la lleialtat a les seves institucions. La història del Col·legi és la història d’un compromís amb l’educació, d’un compromís de servei en la defensa de l’interès general i d’un compromís amb el país, des de la defensa i promoció de la llengua, de la cultura i de la història. Ens ratifiquem en aquests compromisos.
   
 2.  Assenyalar, alt i fort, que el nostre Col·legi és, sobretot, el col·legi professional dels docents, de tots els docents, per història i per voluntat de ser. La dignificació i el prestigi de la professió docent passen necessàriament per l’existència d’un col·legi professional dels docents, el nostre Col·legi, que permeti compartir els reptes, l’experiència, el respecte i l’excel·lència de la professió docent, no només des de la sòlida preparació científica en l’àmbit de l’especialitat escollida, sinó també, i sobretot, des d’una sòlida formació didàctica. Perquè la docència és una professió, més enllà d’una titulació.
   
 3. Defensar que es reconegui el nostre Col·legi com a col·legi professional dels docents, un rang legal anàleg al que tenen els col·legis d’altres professions que presten a la societat un servei públic d’interès general. És necessari un consens ampli i majoritari que reclami el reconeixement social de la professió docent com a professió regulada, titulada i col·legiada. L’educació és un servei públic d’interès general, del qual es desprèn la necessitat d’enfortir la professió docent i de garantir la qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania en l’àmbit educatiu. Per aconseguir-ho es requereix un marc regulador de l’exercici de la professió docent i la vigilància de l’observança del Codi deontològic, com una norma dinàmica efectiva d’autocontrol professional.
   
 4. Insistir en el reconeixement dels col·legis professionals de l’àmbit educatiu que fa la Llei d’educació de Catalunya (LEC) quan els considera part integrant de la comunitat educativa (article 19). En aquest sentit, reivindicarem, com a Col·legi professional dels docents, el dret de representació professional del professorat, sens perjudici de les prerrogatives d’altres col·lectius, en la futura norma que estableixi la composició del Consell Escolar de Catalunya. Perquè l’objectiu primordial de la nostra institució és la representació i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats que exerceixen la docència.
   
 5. Continuar treballant pel reconeixement de la professió docent i dels seus professionals, els docents, per la seva consideració social i el seu prestigi. Promoure l’excel·lència professional dels professors com a requisit indispensable per a la millora de l’educació és l’objectiu del nostre Col·legi. Enfortim l’educació, enfortim la professió docent, des de l’observança i la promoció de la qualitat i la deontologia dels seus professionals.
   
 6. Seguir sent el referent de la formació permanent del professorat, des de l’etapa infantil fins a batxillerat, com a màxim exponent de l’acció professionalitzadora del Col·legi, reconeguda a bastament pels mateixos professionals de la docència, per les administracions i per la societat. Consolidar, enfortir i estendre la formació permanent del professorat és l’objectiu del nostre pla estratègic de formació, com a instrument que és capaç d’integrar les noves necessitats formatives, la innovació, les demandes de la societat, en un model de governança de tota la comunitat educativa compromesa amb la qualitat, l’equitat i l’excel·lència. No en va, doncs, cal instar l’administració educativa perquè segueixi reconeixent i valorant la formació dels docents com un mèrit objectiu per a l’exercici de la professió, com també la competència professionalitzadora del nostre Col·legi, sense la qual no es pot garantir la qualitat de l’educació. Forma part també d’aquest pla estratègic de formació el foment de l’aprenentatge de les llengües estrangeres i les activitats de formació adreçades al col·lectiu dels professionals col·legiats sènior.
   
 7. Vetllar perquè el Codi deontològic de la professió docent, elaborat i aprovat pel Col·legi, sigui una eina eficaç per a l’autoregulació dels professionals de la docència i promoure’n el coneixement. Impulsarem, en aquest sentit, el treball i les funcions de la Comissió Deontològica, i també el desenvolupament formatiu del Codi deontològic per tal que arribi i s’incorpori en la formació inicial del professorat.
   
 8. Consolidar i estendre la xarxa de Centres Adherits al Col·legi, la marca que identifica els centres educatius de referència vinculats a la nostra institució. Els centres educatius, amb una llarga i reeixida trajectòria al nostre país, han contribuït, i molt, a promoure l’excel·lència professional docent responsable i innovadora. No és estrany, doncs, que el nostre Col·legi sempre hagi mantingut una estreta col·laboració amb els centres, compartint un objectiu comú: els millors docents per a la millor educació. Aquest protagonisme compartit, des de la cooperació institucional, s’ha concretat en la marca Centre Adherit al Col·legi, i se suma a les sinergies que tenim establertes amb els nostres col·legiats per aconseguir una major connexió entre tots els agents del sector.
   
 9. Promoure el desenvolupament professional de tots aquells col·legiats que, adscrits de ple dret al Col·legi, exerceixen la seva activitat professional, complementàriament o exclusivament, en àmbits diferents del de l’educació. El Col·legi també està al servei dels professionals de la cultura, sovint estretament vinculats a l’àmbit de l’educació, i en vol promoure la formació permanent, a través de cursos o de jornades. La defensa dels seus interessos professionals s’inscriu en els rols del nostre Col·legi.
   
 10. Projectar el coneixement del Col·legi, les seves funcions i les seves activitats a la societat en general i, més concretament, als futurs col·legiats. És indiscutible el paper del nostre Col·legi en la societat, especialment i sobretot en l’àmbit educatiu, i així ho reconeixen els mateixos professionals i les administracions. Això no obstant, cal incidir en la transmissió del nostre rol a les noves generacions de professorat i comunicar-ho efectivament, interactuant-hi directament. Així mateix, la projecció internacional del Col·legi, a través de relacions amb associacions, institucions i organismes d’arreu del món, o l’impuls d’intercanvis de professorat i alumnat amb escoles d’altres països esdevenen instruments de visualització del Col·legi que cal atendre.
   
 11. Impulsar i exercir el rol d’acompanyament dels joves titulats des del final de la seva etapa de formació universitària fins a la incorporació a la vida professional. Ens proposem esdevenir motor actiu i enllaç entre l’etapa formativa i la professional i potenciar l’acció de la borsa de treball.
   
 12. Consolidar el nostre protagonisme institucional i mantenir la voluntat de servei al país. El Col·legi ha d’intervenir i manifestar la seva opinió sobre els grans temes que preocupen a la societat i, especialment, però no només, sobre tot allò que fa referència a l’educació.
   

 Febrer del 2019