Premis de treball de fi de màster en formació del professorat

L'objectiu dels Premis, convocats pel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, amb la col·laboració de les universitats catalanes, és reconèixer l'esforç que han fet durant un any les noves generacions de docents i premiar els millors treballs de fi de màster, independentment de l'especialitat, dels quals es valora sobretot la perspectiva professional i deontològica i els aspectes pedagògics innovadors.

Invitació a la 3a edició dels Premis de treball de fi de màster en formació del professorat

Bases dels tercers Premis de treball de fi de màster en formació del professorat (curs 2022-2023)

1. Participants

Poden participar en aquesta convocatòria els alumnes matriculats als màsters en Formació del Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes de les universitats catalanes que hagin elaborat i defensat el treball de fi de màster durant el curs acadèmic 2022-2023.

Per optar al premi, els participants han d’estar col·legiats al Col·legi o, si no ho estan, han de formalitzar la sol·licitud de col·legiació en el moment de presentar el treball de fi de màster, d’acord amb el model de sol·licitud del web del Col·legi. Les persones que s’han graduat l'any 2023 en el màster en Formació del Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes, gaudeixen de col·legiació gratuïta durant aquest any i el següent, i disposen de tots els drets i avantatges de ser col·legiat.

2. Premis

Es premien els tres millors treballs entre totes les especialitats. El jurat pot atorgar els accèssits que consideri oportuns. Així mateix, els premis es poden declarar deserts.

En aquesta convocatòria s’estableixen les categories de premis següents: 

Primer premi, de 1.000 euros.
Segon premi, de 800 euros.
Tercer premi, de 600 euros.
Es poden concedir tres accèssits com a màxim, que tenen només un reconeixement acadèmic, no remunerat.

3. Tema i idioma

Les propostes són els treballs de fi de màster i se’n valoraran especialment els aspectes innovadors i deontològics, així com la perspectiva professional.

L’idioma en què cal presentar el treball és el que accepta la universitat on s’ha cursat el màster.

4. Procediment de presentació dels treballs

Els treballs s’han de lliurar, sota pseudònim, en format digital (PDF) a l’adreça electrònica premis@cdl.cat, en què cal indicar el títol del treball, i en cap cas hi poden constar els noms de l’autor o l’autora, del director o de la directora, o el logotip de la universitat. Es recomana adjuntar-hi també la presentació usada per a la defensa pública del treball (PowerPoint o similar). Amb la presentació del treball s’ha de lliurar a administracio@cdl.cat la documentació següent:

Butlleta d’inscripció  segons el model publicat al web del Col·legi.
Escrit signat pel director o la directora del treball o pel coordinador o la coordinadora del màster, en què consti el nom i cognoms de l’autor o l'autora, la universitat, l’especialitat i el títol del treball, en què s’expliqui el motiu de la presentació als premis i, expressament, la data d’aprovació del treball.


Els treballs aspirants als premis han estat prèviament seleccionats i proposats pels equips coordinadors de la titulació de màster en Formació del Professorat de les diferents universitats catalanes. Les universitats que ofereixen més de quatre especialitats poden presentar un màxim de vint candidatures de treball de final de màster, mentre que les que n’ofereixen menys de cinc poden presentar fins a un màxim de quinze candidatures de treball de fi de màster.

5. Termini de presentació de propostes

La data límit de presentació dels treballs és el 31 d'octubre de 2023.

6. Veredicte

El veredicte del jurat i la data de l’acte de lliurament dels premis es faran públics al web del Col·legi durant el primer trimestre del 2024. Es comunicarà directament a les persones guanyadores i, si escau, per mitjà d’altres canals de comunicació i publicitat acordats entre el Col·legi i les universitats col·laboradores.  

 7. Jurat

El degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya és el president del jurat.

El jurat és nomenat per la Junta de Govern del Col·legi i és format pel seu president, quatre representants de les universitats, tres representants del Col·legi i un representant del Departament d’Educació i/o una persona de reconegut prestigi en la matèria. La secretària general del Col·legi actua de secretària, amb veu però sense vot, i garanteix que el jurat dels Premis no tingui accés a l’autoria dels treballs presentats.

El jurat queda facultat per interpretar les bases i per resoldre qualsevol incidència o eventualitat no establerta en les bases dels premis.

8. Criteris de valoració 

Els criteris d’avaluació dels treballs, tant en la fase de preselecció per part de les universitats, com per part del jurat, són els següents:

      A. Correcció en el tractament dels temes

Claredat en el plantejament de la hipòtesi o dels objectius inicials del treball
Concreció en l’exposició de les conclusions
Coherència interna del treball entre els objectius inicials i les conclusions
Rigor científic i ús del pensament crític
Rellevància: utilitat, originalitat i/o innovació docent
Integració de la deontologia de la professió docent
Adequació dels mitjans i de les tècniques emprades
Originalitat, innovació i concreció del plantejament i del tema
 

      B. Presentació del treball

Ordre i claredat en l’estructuració del treball
Presentació correcta dels continguts
Correcció lingüística i formal
Referències bibliogràfiques actualitzades i adequades
 

      C. Capacitats desenvolupades pels alumnes en l’elaboració del treball

Capacitat de selecció de fonts d’informació pertinents
Capacitat d’interpretació i tractament de les dades obtingudes per elaborar el treball
Capacitat d’argumentació i justificació dels continguts
Capacitat d’anàlisi i de síntesi


9. Dipòsit i drets de propietat intel·lectual

Una còpia digital dels treballs guanyadors quedarà dipositada al Col·legi i es podran publicar al seu web. En cap cas, però, els autors i les autores en perdran els drets de propietat. Els concursants poden prendre les mesures necessàries amb la finalitat de protegir els drets d’autor i evitar plagis, dels quals, si es produeixen, el Col·legi no es farà responsable.

Les persones guanyadores i les que rebin mencions autoritzen el Col·legi a fer difusió gratuïta del seu treball i en permeten i faciliten la publicació al web del Col·legi. Aquesta autorització es concreta per escrit.

En tots els termes no establerts en aquestes bases s’aplica el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

10. Condicions específiques

La participació en els Premis comporta el coneixement i la plena acceptació del contingut d’aquestes bases, les quals estan publicades íntegrament al web del Col·legi.

Les persones que sol∙licitin participar en els Premis es comprometen a acceptar que la seva imatge i les dades personals, així com una descripció del treball presentat, puguin ser emprats per informar sobre la participació, el resultat i la promoció d’aquests Premis.

Els premiats es comprometen a fer, si escau, una presentació del treball en un acte públic organitzat pel Col·legi.

La participació en aquest Premi no invalida la publicació del treball en altres revistes de recerca educativa.

Acta de la reunió del jurat per a la concessió dels Premis de treball de fi de màster en formació del professorat (tercera edició)

Reunit a Barcelona el dia 19 de febrer de 2024, el jurat, presidit pel degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDL), el col·legi de docents, Àlex Rocas, i format per Susana Aránega (Universitat de Barcelona), Lorena Becerrill (Universitat Oberta de Catalunya), M. Dolors Cañadas (Universitat Pompeu Fabra), Antoni Domènech (CDL), M. Dolors Martí (CDL), Jesús Moral (Departament d’Educació), Maica Sanz (Universitat Politècnica de Catalunya) i, actuant com a secretària del jurat, Judith Miró, acorda premiar els treballs següents:

A) Primer premi

“Aproximació a l'assignatura Reptes en Física i Química”, d'Adrià Figueras Boldó, de la Universitat Rovira i Virgili.

B) Segon premi

“'Profe, i per què hem de fer mates en català?': actituds i ideologies lingüístiques dels nous adolescents barcelonins i la seva relació amb el sistema d’immersió lingüística", d’Alba Marín Romero, de la Universitat de Barcelona.

C) Tercer premi

“Anàlisi i comparació d’actituds i usos lingüístics envers el català i el castellà a tres centres de secundària”, de Francesca Cerdà i Mollà, Jonathan Muñoz García i David Oliu Gavañach, de la Universitat Pompeu Fabra-UOC.

Mencions

“Aquest segle s’hauria de mirar amb una mica més de perspectiva… Anàlisi i interpretació de les representacions socials de l’alumnat sobre la història del segle XX”, de Janira Morchón Gracia, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

"Student and Teacher Perspectives on Emotional Intelligence in Secondary School Additional Language Teaching", de James Bernard Skinner, de Blanquerna - Universitat Ramon Llull.

 

Barcelona, 19 de febrer de 2024

El jurat dels Premis ha escollit els guanyadors de la tercera edició d'aquests guardons entre els treballs presentats de totes les universitats catalanes que imparteixen el màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes:

 • Universitat Abad Oliva
 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Universitat de Barcelona (UB)
 • Universitat de Girona (UdG)
 • Universitat Internacional de Catalunya
 • Universitat de Lleida (UdL)
 • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Universitat Ramon Llull (URL)
 • Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Universitat de Vic - Universitat Catalunya Central (UVIC-UCC)